Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”

Centra Zdrowia Psychicznego wyznaczają nowy środowiskowy model psychiatrycznej opieki zdrowotnej, który to skupia się aby być bliżej pacjenta jego otoczenia, domu. Obecnie testowany jest w centrach zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Pilotaż ma potrwać do końca 2022 roku. Aktualnie na terenie Polski działa 53 CZP. Wkrótce ta liczba ma ulec zmianie do 75. Zgodnie z założeniami do końca 2027 roku każdy mieszkaniec Polski będzie mieć możliwość uzyskania tego rodzaju szybkiej pomocy. Pomoc ta musi być adekwatna do potrzeb osoby zgłaszającej się tj. uzyskanie porady, terapia w ramach dziennego oddziału ewentualnie hospitalizacja.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza również wpisuje się w program pilotażowy i tym samym uruchomił Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”. Centrum znajduje się w tymczasowym budynku, w którym to kiedyś usytuowany był oddział neurologii, nazywany także oddziałem nr XV. Swoje świadczenia zdrowotne kieruje do mieszkańców powyżej 18 roku życia powiatów świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego. Jednakże osoby spoza tych terenów również otrzymają stosowną pomoc i wsparcie.

Zaproszenie do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji" w ramach  projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6.

Zapytanie ofertowe nr 5/2022 w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”

Ofertę należy złożyć do 07 lipca 2022 r., do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2022 w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”

Zapytanie ofertowe 3/2022 w ramach projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konsoli pielęgniarskich realizowane w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1.

Zapytanie ofertowe 2/2022 w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na dostawę 120 szt. krzeseł w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.

Zapytanie ofertowe 1/2022

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100)  przy ul. Sądowej 18 informuję, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  W związku z tym wyżej wskazany podmiot zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: dostawę i wdrożenie wraz z dostępem do nowych wersji oraz świadczeniem usług serwisowych do aplikacji Koszty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Strony