Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Udzielanie zamówienia publicznego, stosuje się dla zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. Reguluje to ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, która implementuje do prawa polskiego przepisy odpowiednich Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/dyrektywy

Na gruncie ww. przepisów zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany do kierowania się fundamentalnymi zasadami:

  • uczciwej konkurencji (w tym równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości, bezstronności);
  • jawności;
  • pisemności.

Więcej informacji na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu z upoważnienia Dyrektora procedury przetargowe prowadzi koordynator ds. zamówień mgr Marek Kreft (m.kreft@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl, tel. 510 899 457)

Szpital udostępnia Państwu możliwość składania ofert, zadawania pytań oraz śledzenia postępowań przetargowych na swojej stronie internetowej przeznaczonej do prowadzenia postępowań przetargowych: https://szpital-psychiatryczny-swiecie.ezamawiajacy.pl