Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne oznacza odpłatną umowę, zawieraną między podmiotem publicznym a wykonawcą, której przedmiotem mogą są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 tys. euro reguluje ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), która implementuje do prawa polskiego przepisy odpowiednich Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/dyrektywy

Na gruncie ww. przepisów zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jest zobowiązany do kierowania się fundamentalnymi zasadami:

– uczciwej konkurencji (w tym równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości, bezstronności);
– jawności;
– pisemności.
Więcej informacji na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu z upoważnienia Dyrektora procedury przetargowe prowadzi Inspektor ds. Kontroli Zarządczej i Zamówień Publicznych – lic. Adam Renk (a.renk@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl, tel. 52 33-08-300)

Szpital udostępnia Państwu możliwość śledzenia postępowań przetargowych na swojej stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: http://przetargi.swiecie.regiony.pl