Projekty unijne

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu projektami unijnymi zajmuje się Inspektor ds. kontroli zarządczej oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych mgr Malwina Brzozowska, z którą można skontaktować się w następujący sposób:

-pod numerem telefonu 52 33-08-396
-za pomocą poczty elektronicznej: mbrzozowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Nasz szpital z powodzeniem finansuje liczne inwestycje ze środków unijnych potrzebne do rozwoju placówki i stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap I

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap Iwspółfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 4.827.208,46 PLN

  Dofinansowanie z EFRR : 3.101.043,24 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w trzech budynkach Szpitalnych:

  - budynek nr 18 (Oddział Detoksykacyjny XIa i Oddział Psychiatryczny Ogólny XI b)

  - budynek nr 19 (Oddział Psychiatryczny Ogólny X i Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży VII)

  - budynek nr 29 (Oddział Psychiatryczny Ogólny IV i Oddział Psychiatryczny Ogólny V)

  Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ww. budynkach ocenia się następujące usprawnienia: modernizację instalacji co, montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach istniejących, modernizację układu przygotowania cwu, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian wewnętrznych graniczących ze strychem, ocieplenie dachu wraz z wymiona poszycia dachowego. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa jakości powietrza, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej placówki. Efektem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych będzie wzrost atrakcyjności województwa kujawsko–pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych o charakterze specjalistycznym. Efektem przeprowadzenia termomodernizacji będzie ograniczenie wydatków (aspekt ekonomiczny) związanych z zwiększeniem efektywności energetycznej wyremontowanego budynku a także pozytywny wpływ na takiego działania na problematykę zmiany klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych w województwie kujawsko–pomorskim.

 2. Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 5.220.951,21 PLN

  Dofinansowanie z EFRR : 3.951.713,40 PLN

  Przedmiotem projektu jest tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego, poprzez modernizację budynku nr 5 znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. W chwili obecnej w budynku znajdują się dwa oddziały: oddział psychiatryczny ogólny I oraz oddział psychiatryczny ogólny II. Planowana przebudowa zakłada rozbudowę budynku o zewnętrzny, przeszklony szyb windowy oraz wydzielenie nowego układu funkcjonalnego dla poszczególnych kondygnacji budynku – niektórych sal chorych oraz toalet i korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Projekt zakłada również adaptację części poddasza nieużytkowego w celu zlokalizowania tam pomieszczeń socjalnych dla pracowników, a także zwiększenie ilości sal do terapii pacjentów i gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń pomocniczych. Poza ww. zakresem przewiduje się również uzupełnienie ubytków i impregnację ceglanej elewacji, wykonanie postanowień ekspertyzy (m. in. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej budynku, do stopnia niezapalności, montaż hydrantów itd.), wykonanie instalacji oświetlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej itd. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez podniesienie standardów świadczonych usług medycznych w tut. Placówce. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa stanu budynków ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia oraz poniesienia komfortu pobytu pacjentów w tut. Placówce. Celem Szpitala jest stałe podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

 3. Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 6

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn.„Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 6współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 5.542447,64 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 1.939.856,68 PLN

  Przedmiotem projektu jest tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego, poprzez modernizację budynku nr 6 znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. W chwili obecnej w budynku znajdują się dwa oddziały: oddział psychiatryczny ogólny IIIa oraz oddział psychiatryczny ogólny IIIb. Planowana przebudowa zakłada rozbudowę budynku o zewnętrzny, przeszklony szyb windowy oraz wydzielenie nowego układu funkcjonalnego dla poszczególnych kondygnacji budynku – niektórych sal chorych oraz toalet i korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Projekt zakłada również adaptację części poddasza nieużytkowego w celu zlokalizowania tam pomieszczeń socjalnych dla pracowników, a także zwiększenie ilości sal do terapii pacjentów i gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń pomocniczych. Poza ww. zakresem przewiduje się również uzupełnienie ubytków i impregnację ceglanej elewacji, wykonanie postanowień ekspertyzy (m. in. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej budynku do stopnia niezapalności, montaż hydrantów itd.), wykonanie instalacji oświetlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej itd. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez podniesienie standardów świadczonych usług medycznych w tut. Placówce. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa stanu budynków ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia oraz poniesienia komfortu pobytu pacjentów w tut. Placówce. Celem Szpitala jest stałe podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

 4. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 8.270.845,66 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 6.971.148,06 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w pięciu budynkach Szpitalnych:

  - budynek nr 5,
  - budynek nr 6,
  - budynek nr 7,
  - budynek nr 16,
  - budynek nr 9, 10 i 11.

  W budynku nr 5, 6, 7 i 16 w ramach wykonywanych prac termomodernizacyjnych przewiduje się m. in.: ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego/ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kondygnacji naziemnych, modernizację systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji, montaż systemu kolektorów słonecznych - bud. 5, 6 i 7), modernizację systemu grzewczego (wymiana instalacja c.o. w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT). W kompleksie budynków nr 9,10 i 11 - ocieplenie dachów budynków nr 9 i 11 oraz stropodachu drewnianego budynku nr 10, wymianę instalacji c.w.u., wymianę okien w ramach stalowych na okna w ramach drewnianych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 10 od zewnątrz, wymianę drzwi wejściowych stalowych, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz (elewacje zabytkowe), ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 11 (parter) od wewnątrz (elewacje zabytkowe), wymianę okien w ramach drewnianych na oknach w ramach drewnianych, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropodachu budynku nr 10, wymianę drzwi drewnianych, wymianę okien połaciowych, modernizację systemu grzewczego. Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie do redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Przewiduje się, że roczna emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o 73,31%, natomiast ilość zaoszczędzonej energii cieplej wyniesie 6816,19 GJ/rok. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa jakości powietrza, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej placówki. Efektem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych będzie wzrost atrakcyjności województwa kujawsko–pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych o charakterze specjalistycznym. Efektem przeprowadzenia termomodernizacji będzie ograniczenie wydatków (aspekt ekonomiczny) związanych z zwiększeniem efektywności energetycznej wyremontowanych budynków a także pozytywny wpływ takiego działania na problematykę zmiany klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych w województwie kujawsko–pomorskim.

 5. Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 30 listopada 2017 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę partnerską nr WCF-II.433.UE.354/2017 na wspólną realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji oraz wdrożeniu projektu pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” w ramach: Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 1.554.839,81 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 1.321.613,83 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie zadania polegającego na modernizacji systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostce ochrony zdrowia. Zakresem inwestycji objęte będą m. in. instalacje międzybudynkowe na terenie Szpitala, tj. budowa sieci światłowodowej między budynkami oraz kanalizacja teletechniczna, modernizacja bezprzewdodowej sieci WiFi. Zrealizowana zostanie także rozbudowa oraz modernizacja sieci LAN w następujących budynkach Szpitala:

  – nr 5 (Oddział I i II),
  – nr 6 (Oddział IIIa i IIIb),
  – nr 7 ( budynek administracji),
  – nr 16 ( świetlica),
  – nr 43 (Oddział XV),
  – budynek wielofunkcyjny nr 9, 10, 11.

  Szpital dokona zakupu sprzętu: przełączników światłowodowych typu SWITCH 48 portowych w ilości 17 sztuk; drukarek typu ZEBRA po jednej na każdy z oddziałów Szpitala, tj. 16 sztuk oraz urządzenia UTM. W budynkach Szpitala uzupełnione zostaną PEL-e oraz niezbędne do ich funkcjonowania trasy kablowe. Powyższe działania polegające na budowie, rozbudowie oraz modernizacji systemów teleinformatycznych zapewnią dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług a także poprawią funkcjonalność oraz e-dojrzałość istniejących usług publicznych świadczonych przez Szpital drogą elektroniczną . Ponadto przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz dostępności elektronicznych usług publicznych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności i osób starszych. 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 1/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5” nr RPKP.06.01.01-04-0080/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 2/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 3/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5” nr RPKP.06.01.01-04-0080/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 4/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert