Praktyki / staże studenckie

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu odbywać mogą tylko osoby posiadające status ucznia lub studenta. Planując odbycie praktyk zawodowych należy spełnić następujące warunki:

  1. Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki zawodowej złożyć podanie do Dyrekcji Szpitala o możliwość odbywania praktyk.

W podaniu należy podać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), oznaczenie Uczelni oraz kierunku studiów, termin odbywania praktyk oraz ich wymiar godzinowy, datę i podpis Wnioskującego.

  1. Odpowiedź na podanie zostanie wysłana w formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany w podaniu.
  2. Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki zawodowej, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:
  •  Umowę z Uczelnią lub Indywidualne porozumienie w sprawie odbywania praktyk,
  •  Kopię polisy ubezpieczeniowej OC i NNW,
  •  Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych we wskazanym zakresie,
  •  Program praktyk.
  1. Praktyka zawodowa rozpoczyna się odbyciem szkolenia w zakresie BHP i P-poż, oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.