Praktyki / staże studenckie

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu odbywać mogą tylko osoby posiadające status ucznia lub studenta.

Odbywanie praktyk w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu jest możliwe tylko dla osób posiadających aktualne unijne zaświadczenie Covid-19.

Planując odbycie praktyk zawodowych należy spełnić następujące warunki:

  1. Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyki zawodowej złożyć podanie do Dyrekcji Szpitala o możliwość odbywania praktyk.

    Podania proszę składać w formie pisemnej w Sekretariacie Szpitala lub w formie elektronicznej na adres: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

W podaniu należy podać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), oznaczenie Uczelni oraz kierunku studiów, termin odbywania praktyk oraz ich wymiar godzinowy, datę i podpis Wnioskującego.

  1. Odpowiedź na podanie zostanie wysłana w formie pisemnej lub mailowej na adres wskazany w podaniu.

  2. Po otrzymaniu zgody na odbycie praktyki zawodowej, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:

  • Umowę z Uczelnią lub Indywidualne porozumienie w sprawie odbywania praktyk,

  • Kopię polisy ubezpieczeniowej OC i NNW,

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbywania praktyk zawodowych we wskazanym zakresie,

  •  Program praktyk.

  1. Praktyka zawodowa rozpoczyna się odbyciem szkolenia w zakresie BHP i P-poż, oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.