Specjalizacje

Szkolenia specjalizacyjne / staże kierunkowe w ramach specjalizacji.

Szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy w ramach specjalizacji w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu może się odbyć po spełnieniu następujących warunków:

 1. Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy dostarczyć skierowanie na odbywanie specjalizacji lub złożyć podanie o przyjęcie na staż.
  W podaniu należy podać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (telefon i/lub e-mail), nazwę komórki organizacyjnej w której ma się odbyć staż kierunkowy oraz nazwę specjalizacji i zakres stażu, wskazanie terminu, datę i podpis wnioskującego.
 2. Po otrzymaniu zgody Kierownika Jednostki Szpitala na odbycie szkolenia specjalizacyjnego /stażu kierunkowego, należy złożyć w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi następujące dokumenty:
  • Karta szkolenia specjalizacyjnego (dotyczy lekarzy),
  • Dyplom ukończenia szkoły,
  • Prawo wykonywania zawodu,
  • Posiadane dyplomy, certyfikaty,
  • Orzeczenie lekarskie,
  • Ubezpieczenia OC/NNW.
 3. Szkolenie specjalizacyjne/staż kierunkowy rozpoczyna się odbyciem szkolenia w zakresie BHP i P-poż, oraz szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.