Deklaracja dostępności serwisu

Wojewódzki Szpital Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej szpital-psychiatryczny.swiecie.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019.10.03

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023.11.22.

Strona internetowa jest w przeważającej większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony prosimy o kontakt z:

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności proszę przesyłać na adres koordynatora: i.jackowska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, który znajduje się przy ul. Sądowej 18, prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów w 16 budynkach, w skład który wchodzą:

Izba Przyjęć, Budynek Pracowni Diagnostycznych, Laboratorium, Budynek Administracji, Budynki Oddziałów: I,IC/II,IIC, IIIA,IIIAC/IIIB,IIIBC, IV,IVC/V, VII/X, IXA/IXB, IXC/XIII, XIA/XIB,XIBC, XIV, XVI, Centrum Zdrowia Psychicznego "Empatia", Budynek Poradni Specjalistycznych, Budynek Kuchni/Stołówki, Budynek Świetlicy.

Lokalizacja

https://goo.gl/maps/GsZdMHxmzoVCXdt47

Budynki są wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi.

Na terenie Szpitala znajdują się wyraźne tablice informacyjne ułatwiające dotarcie do poszczególnych budynków szpitalnych.

Budynki:

1. Budynek Izby Przyjęć posiada 2 wejścia: 1 ze schodami, 1 ze schodami oraz z pochylnią, przy wejściu do budynku znajduje się przycisk przywoływania.

2. Budynek Pracowni Diagnostycznych, Laboratorium posiada 3 wejścia: 2 ze schodami, 1 ze schodami oraz z pochylnią, przy wejściu do budynku nie ma zamontowanego domofonu ani przycisku przywoływania.

3. Budynek Administracji posiada 1 wejście ze schodami, przy wejściu do budynku nie ma zamontowanego domofonu ani przycisku przywoływania.

4. Budynek Oddziału  I,IC/II,IIC posiada 3 wejścia: 3 ze schodami, budynek wyposażony jest w szyb windowy zewnętrzny umożliwiający dostęp do 3 kondygnacji budynku, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

5. Budynek Oddziału IIIA,IIIAC/IIIB,IIIBC posiada 3 wejścia: 3 ze schodami, budynek wyposażony jest w szyb windowy zewnętrzny umożliwiający dostęp do 3 kondygnacji budynku, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

6. Budynek Oddziału IV, IVC/V posiada 3 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

7. Budynek Oddziału VII/X posiada 3 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

8. Budynek Oddziału IXA/IX B posiada 2 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

9. Budynek Oddziału IXC/XIII posiada 2 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

10. Budynek Oddziału XIA/XIB, XIBC posiada 2 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

11. Budynek Oddziału XIV posiada 2 wejścia: 1 ze schodami, 1 z pochylnią, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

12. Budynek Oddziału XVI posiada 3 wejścia ze schodami, w budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca dostęp do 2 kondygnacji.

13. Budynek Centrum Zdrowia Psychicznego "Empatia" posiada 2 wejścia ze schodami, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

14. Budynek Poradni Specjalistycznych posiada 1 wejście ze schodami oraz z pochylnią, przy wejściu do budynku nie ma zamontowanego domofonu ani przycisku przywoływania.

15. Budynek Kuchni/Bufetu posiada 2 wejścia: 1 ze schodami, 1 ze schodami oraz platformą dźwigową, w budynku znajduje się winda wewnętrzna umożliwiająca dostęp do 2 kondygnacji, przy wejściu do budynku od strony Bufetu znajduje się przycisk przywoływania.

16. Świetlica posiada 2 wejścia: 1 ze schodami, 1 z pochylnią, przy wejściu do budynku znajduje się domofon.

Do wszystkich budynków, które nie są wyposażane w windę, istnieje możliwość wniesienia osób z niepełnosprawnościami przez pracowników szpitala na noszach lub na krzesełku transportowym.

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniona jest możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Toalety dla niepełnosprawnych wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

Osoby z niepełnosprawnościami razem z psami przewodnikami mają możliwość wstępu do budynków szpitalnych.

Szpital nie posiada oznaczeń, tabliczek w alfabecie Braille'a.

Szpital nie posiada mobilnych oraz stacjonarnych planów topograficznych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szpital nie posiada stacjonarnych pętli indukcyjnych.

Szpital nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wi-Fi nie jest dostępne.

Raport o stanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony - link