RODO

Od dnia 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu realizując nałożone na niego obowiązki przekazuje do Państwa wiadomości najistotniejsze kwestie związane z ochroną i warunkami przetwarzania danych osobowych w Szpitalu, a także pełne teksty obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu jest Marta Bejger. Można się z nim kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl, bądź telefonicznie pod nr tel. 52-33-08-325

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z:
  - ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  - ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
  - finansowanych ze środków publicznych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do skorzystania z usług medycznych świadczonych przez nasz szpital na rzecz ochrony zdrowia pacjentów, co wynika z ww. przepisów ustaw.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa tj. w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora jest Adam Renk, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
(w związku z przebywaniem na terenie objętym monitoringiem wizyjnym)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra Józefa Bednarza w Świeciu, dalej WSdNiPCh, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WSdNiPCh w Świeciu, czyli zapewnienia bezpieczeństwa jego pacjentom, osobom odwiedzającym oraz pracownikom, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Obraz zarejestrowany za pomocą urządzeń monitoringu usuwany jest poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz po około 2 tygodni.
Klauzula informacyjna dla pracownika i kandydata do pracy
(umowa o pracę)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpitalpsychiatryczny. swiecie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rekrutacji i zatrudnienia, co wynika z ww. ustawy. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w szczególnych przepisach prawa.
Autorem filmu na stronie głównej jest Sky Drone Studio.