Inwestycje

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu koordynacja spraw związanych z inwestycjami zajmuje się Inspektor Agata Wojtasińska, z którą można skontaktować się w następujący sposób:

-pod numerem telefonu 52 33-08-396
-za pomocą poczty elektronicznej: a.wojtasinska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Nasz szpital z powodzeniem finansuje liczne inwestycje potrzebne do rozwoju placówki i stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 1. Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji transformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra J. Bednarza w Świeciu.

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu w dniu porozumieniu z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu realizuje inwestycję pn. "Przebudowa, budowa sieci: kanalizacji sanitarnej, II etapu kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektroenergetycznych, oświetlenia terenu, światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej wraz z monitoringiem stacji trnasformatorowej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu", która finansowana jest z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego gwarantowanego przez Województwo Kujawsko-pomorskie oraz z środków własnych Szpitala a także środków udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, oraz dofinansowana przez EFRR w ramach działania 2.1 RPO WK-P na lata 2014-2020. . Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja sieci, na który składa się osiem zadań:

  Zad. I – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni,
  Zad. II – Przebudowa sieci wodociągowej wraz z robotami ogólnobudowlanymi dotyczącymi zbiornika retencyjnego wody z odtworzeniem nawierzchni,
  Zad. III - Budowa II etapu kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni,
  Zad. IV – Przebudowa sieci elektroenergetycznych rozdzielniczych 0,4 kV,
  Zad. V – Przebudowa sieci oświetlenia zewnętrznego terenu,
  Zad. VI – Przebudowa sieci światłowodowej,
  Zad. VII – Przebudowa kanalizacji teletechnicznej,
  Zad. VIII – monitoring stacji transformatorowej z agregatornią.

  Celem inwestycji jest poprawa wszystkich kluczowych dla działalności szpitala obszarów w zakresie dostaw mediów: prądu, wody, kanalizacji sanitarnej, przesyłu danych, a także kanalizacji deszczowej.

  Całkowita wartość projektu : 10.708.070,42 PLN
  KPIM: 8.012.652,40 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 700.746,78 PLN
  Dotacja WFOŚiGW : 1.347.127,23  PLN

 2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa II etapu kanalizacji deszczowej

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu w dniu 10 lipca 2019r. podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umowę o dofinansowanie w formie pożyczki projektu pn."Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa II etapu kanalizacji deszczowej" w ramach udzielania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć z zakresu Ochrony Wód, w wysokości 1 347 127,23 zł.

  Celem przedsięwzięcia jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej (budowa II etapu) na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu. Obecnie na terenie Szpitala sieć kanalizacji sanitarnej w przeważającej części działa jako sieć ogólnospławna, tzn. odprowadzająca również wody deszczowe. Równolegle z przebudową sieci sanitarnej powstanie sieć kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią i retencją wód opadowych oraz przepompownia wraz z podłączeniem do istniejącego miejskiego kolektora deszczowego, z wylotem do rzeki Wda. Przebudowa ta pozwoli na całkowite rozdzielenie sieci sanitarnej i deszczowej, oraz wyeliminuje starą sieć kanalizacyjną, której obecny stan techniczny jest wysoce niezadowalający.