Projekty unijne

W Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu projektami unijnymi zajmuje się Inspektor Agata Wojtasińska, z którą można skontaktować się w następujący sposób:

-pod numerem telefonu 52 33-08-396
-za pomocą poczty elektronicznej: a.wojtasinska@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Nasz szpital z powodzeniem finansuje liczne inwestycje ze środków unijnych potrzebne do rozwoju placówki i stałego podnoszenia jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

1. Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 26 listopada 2021 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w  ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Całkowita wartość projektu: 1 292 721,44 PLN
Wydatki kwalifikowane: 1 292 721,44 PLN
Dofinansowanie : 1 228 085,36 PLN
Wkład własny: 64 636,08 PLN

Przedmiotem projektu jest tworzenie Świetlicy do rehabilitacyjnej, poprzez modernizację budynku nr 16 znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu przy ulicy Sądowej 18. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu jest najstarszym, najdłużej działającym szpitalem psychiatrycznym w Polsce, ponadto największym tego typu ośrodkiem w województwie kujawsko – pomorskim. Szpital jest ważną i dużą częścią społeczności lokalnej. W chwili obecnej budynek jest wyłączony z użytkowania. Inwestycja zakłada zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. W zakresie trwającej przebudowy wykonane zostaną prace modernizacyjne. Ponadto biorąc pod uwagę wartość kulturową, materialną, historyczną i użytkową budynku oraz jego stan zachowania, przeprowadzona zostanie konserwacja zachowawcza elewacji, z zachowaniem wszystkich oryginalnych materiałów takich jak kamień naturalny, cegła, drewno i zaprawa. Dostosowane indywidualnie zostaną rodzaj i kolorystyka materiałów do rekonstrukcji ubytków. Infrastrukturę dostosowano do potrzeb osób starszych i niepełnoprawnych poprzez wyposażenie i dostosowanie toalety, budowę podjazdu do budynku oraz zastosowanie równego poziomu podłoża na całej powierzchni parteru budynku. Budynek nr 16 - świetlica - jest to budynek, w którym odbywać się będą różne zajęcia rehabilitacyjne mające na celu aktywizację, socjalizację i poprawę zdrowia psychicznego wszystkich pacjentów przebywających w Placówce. Będą to m.in. joga, zajęcia relaksacyjne, socjoterapia czy arterapia. W ramach projektu zostaną również poniesione wydatki na wyposażenie obiektu tj. wyposażenie sceny: kurtyna, rzutnik, ekran, stół do tenisa, materace, nagłośnienie, krzesła co umożliwi organizację ww. zajęć

Szpital w dniu 5 sierpnia 2020 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Agad sp. z o.o. na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 16. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 22.11.2021 roku.

Zakończenie projektu przewidziano w grudniu 2023 r.

 

 1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap I

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap I” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu: 4 528 967,06 PLN
  Wydatki kwalifikowane: 4 176 292, 38 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 2 923 404,66 PLN
  Wkład własny: 1 605 562,40 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w trzech budynkach Szpitalnych:

  - budynek nr 18 (Oddział Detoksykacyjny XIa i Oddział Psychiatryczny Ogólny XI b)  - budynek nr 19 (Oddział Psychiatryczny Ogólny X i Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży VII)  - budynek nr 29 (Oddział Psychiatryczny Ogólny IV i Oddział Psychiatryczny Ogólny V)  Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ww. budynkach ocenia się następujące usprawnienia: modernizację instalacji co, montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach istniejących, modernizację układu przygotowania cwu, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, ocieplenie ścian wewnętrznych graniczących ze strychem, ocieplenie dachu wraz z wymiona poszycia dachowego. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa jakości powietrza, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej placówki. Efektem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych będzie wzrost atrakcyjności województwa kujawsko–pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych o charakterze specjalistycznym. Efektem przeprowadzenia termomodernizacji będzie ograniczenie wydatków (aspekt ekonomiczny) związanych z zwiększeniem efektywności energetycznej wyremontowanego budynku a także pozytywny wpływ na takiego działania na problematykę zmiany klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych w województwie kujawsko–pomorskim.

  Na realizację prac w budynkach 18,19,29 Szpital podpisał z Przedsiębiorstwem budowlanym TB.INVEST Tomasz Brzeziński umowy 15/DTG/2028 z dn. 18.04.2018 r., 16/DGT/2018 z dn. 18.04.2018 r., 17/DGT/2018 z dn. 18.04.2018 r. Prace zrealizowano zgodnie z założeniami i podpisano protokoły odbioru końcowego dla bud. 18 i 19 w dniu 17.08.2018 r., dla bud. 29 w dniu 21.09.2018 r. W wyniku zrealizowania inwestycji osiągnięto założone cele.

 2. Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 18 kwietnia 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn.„Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu – etap II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach: Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie w regionie Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 8 887 127,50 PLN
  Wydatki kwalifikowalne: 8 817 632,50 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 7 494 987,62 PLN
  Wkład własny: 1 299 697,60 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie prac termomodernizacyjnych w pięciu budynkach Szpitalnych:

  - budynek nr 5,
  - budynek nr 6,
  - budynek nr 7,
  - budynek nr 16,
  - budynek nr 9, 10 i 11.

  W budynku nr 5, 6, 7 i 16 w ramach wykonywanych prac termomodernizacyjnych przewiduje się m. in.: ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego/ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kondygnacji naziemnych, modernizację systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji, montaż systemu kolektorów słonecznych - bud. 5, 6 i 7), modernizację systemu grzewczego (wymiana instalacja c.o. w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja przewodów zgodnie z WT). W kompleksie budynków nr 9,10 i 11 - ocieplenie dachów budynków nr 9 i 11 oraz stropodachu drewnianego budynku nr 10, wymianę instalacji c.w.u., wymianę okien w ramach stalowych na okna w ramach drewnianych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 10 od zewnątrz, wymianę drzwi wejściowych stalowych, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz (elewacje zabytkowe), ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 11 (parter) od wewnątrz (elewacje zabytkowe), wymianę okien w ramach drewnianych na oknach w ramach drewnianych, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropodachu budynku nr 10, wymianę drzwi drewnianych, wymianę okien połaciowych, modernizację systemu grzewczego.

  Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie do redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Przewiduje się, że roczna emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o 73,31%, natomiast ilość zaoszczędzonej energii cieplej wyniesie 6816,19 GJ/rok. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa jakości powietrza, ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, zmniejszenie strat ciepła dzięki kompleksowym działaniom termomodernizacyjnym, obniżenie kosztów eksploatacji obiektu poprzez poprawę efektywności cieplnej placówki. Efektem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych będzie wzrost atrakcyjności województwa kujawsko–pomorskiego poprzez zwiększenie jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych o charakterze specjalistycznym. Efektem przeprowadzenia termomodernizacji będzie ograniczenie wydatków (aspekt ekonomiczny) związanych z zwiększeniem efektywności energetycznej wyremontowanych budynków a także pozytywny wpływ takiego działania na problematykę zmiany klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia i podniesienia jakości świadczonych usług medycznych w województwie kujawsko–pomorskim.

  Szpital w dniu 17 grudnia 2019 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Agad sp. z o.o. na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 5.

  Szpital w dniu 17 grudnia 2019 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Agad sp. z o.o. na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 5. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 14.06.2021 roku.

  Szpital w dniu 5 sierpnia 2020 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Agad sp. z o.o. na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 16. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 22.11.2021 roku.

  Szpital w dniu 14 maja 2021 roku zawarł umowę PROF – BUD BĄK JAROSŁAW na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 6. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 06.06.2022 roku.

  W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto założone cele. Zakończenie projektu przewidziano w grudniu 2023 r.

 3. Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego w ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 5 686 213,59 PLN
  Wydatki kwalifikowalne: 5 624 050,17 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 4 778 448,16 PLN
  Wkład własny: 1 089 765,43 PLN

  Przedmiotem projektu jest tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego, poprzez modernizację budynku nr 5 znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. W chwili obecnej w budynku znajdują się dwa oddziały: oddział psychiatryczny ogólny I oraz oddział psychiatryczny ogólny II.

  Planowana przebudowa zakłada rozbudowę budynku o zewnętrzny, przeszklony szyb windowy oraz wydzielenie nowego układu funkcjonalnego dla poszczególnych kondygnacji budynku – niektórych sal chorych oraz toalet i korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Projekt zakłada również adaptację części poddasza nieużytkowego w celu zlokalizowania tam pomieszczeń socjalnych dla pracowników, a także zwiększenie ilości sal do terapii pacjentów i gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń pomocniczych. Poza ww. zakresem przewiduje się również uzupełnienie ubytków i impregnację ceglanej elewacji, wykonanie postanowień ekspertyzy (m. in. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej budynku, do stopnia niezapalności, montaż hydrantów itd.), wykonanie instalacji oświetlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej itd.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez podniesienie standardów świadczonych usług medycznych w tut. Placówce. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa stanu budynków ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia oraz poniesienia komfortu pobytu pacjentów w tut. Placówce.
  Celem Szpitala jest stałe podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

  Szpital w dniu 17 grudnia 2019 roku zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym Agad sp. z o.o. na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 5, które zakończyły się 7 kwietnia 2021 roku. Zakończenie prac komisji odbiorowej nastąpiło w dniu 14 czerwca 2021 roku.

  W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto założone cele.

 4. Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 6

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 21 marca 2018 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 6”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalegow ramach: Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 6 222 827,25 PLN
  Wydatki kwalifikowalne: 5 581 923,08 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 4 744 634,61 PLN
  Wkład własny: 1 478 192,64 PLN

  Przedmiotem projektu jest tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego, poprzez modernizację budynku nr 6 znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu. W chwili obecnej w budynku znajdują się dwa oddziały: oddział psychiatryczny ogólny IIIa oraz oddział psychiatryczny ogólny IIIb.

  Planowana przebudowa zakłada rozbudowę budynku o zewnętrzny, przeszklony szyb windowy oraz wydzielenie nowego układu funkcjonalnego dla poszczególnych kondygnacji budynku – niektórych sal chorych oraz toalet i korytarzy w celu udogodnienia komunikacji oraz funkcjonalności niektórych pomieszczeń. Projekt zakłada również adaptację części poddasza nieużytkowego w celu zlokalizowania tam pomieszczeń socjalnych dla pracowników, a także zwiększenie ilości sal do terapii pacjentów i gabinetów lekarskich oraz pomieszczeń pomocniczych. Poza ww. zakresem przewiduje się również uzupełnienie ubytków i impregnację ceglanej elewacji, wykonanie postanowień ekspertyzy (m. in. zabezpieczenie konstrukcji drewnianej budynku do stopnia niezapalności, montaż hydrantów itd.), wykonanie instalacji oświetlenia nocnego, awaryjnego i ewakuacyjnego, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej itd.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych poprzez podniesienie standardów świadczonych usług medycznych w tut. Placówce. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa stanu budynków ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie to w sposób bezpośredni przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury ochrony zdrowia oraz poniesienia komfortu pobytu pacjentów w tut. Placówce.

  Celem Szpitala jest stałe podnoszenia jakości we wszystkich obszarach działalności i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w regionie.

  Szpital w dniu 14 maja 2021 roku zawarł umowę PROF – BUD BĄK JAROSŁAW na wykonanie robót budowanych – przebudowa i remont budynku nr 6. Protokół odbioru końcowego podpisano w dniu 06.06.2022 roku.

  W wyniku realizacji inwestycji osiągnięto założone cele.

 5. Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w dniu 30 listopada 2017 roku podpisał z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę partnerską nr WCF-II.433.UE.354/2017 na wspólną realizację przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji oraz wdrożeniu projektu pn. „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap” w ramach: Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Całkowita wartość projektu : 1.554.839,81 PLN
  Dofinansowanie z EFRR : 1.321.613,83 PLN

  W ramach projektu przewiduje się wykonanie zadania polegającego na modernizacji systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostce ochrony zdrowia. Zakresem inwestycji objęte będą m. in. instalacje międzybudynkowe na terenie Szpitala, tj. budowa sieci światłowodowej między budynkami oraz kanalizacja teletechniczna, modernizacja bezprzewodowej sieci WiFi. Zrealizowana zostanie także rozbudowa oraz modernizacja sieci LAN w następujących budynkach Szpitala:

  – nr 5 (Oddział I i II),
  – nr 6 (Oddział IIIa i IIIb),
  – nr 7 ( budynek administracji),
  – nr 16 ( świetlica),
  – nr 43 (Oddział XV),
  – budynek wielofunkcyjny nr 9, 10, 11.

  Szpital dokona zakupu sprzętu: przełączników światłowodowych typu SWITCH 48 portowych w ilości 17 sztuk; drukarek typu ZEBRA po jednej na każdy z oddziałów Szpitala, tj. 16 sztuk oraz urządzenia UTM. W budynkach Szpitala uzupełnione zostaną PEL-e oraz niezbędne do ich funkcjonowania trasy kablowe. Powyższe działania polegające na budowie, rozbudowie oraz modernizacji systemów teleinformatycznych zapewnią dostępność, integrację oraz cyfryzację nowych usług a także poprawią funkcjonalność oraz e-dojrzałość istniejących usług publicznych świadczonych przez Szpital drogą elektroniczną . Ponadto przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, oraz dostępności elektronicznych usług publicznych dla osób o różnym stopniu niepełnosprawności i osób starszych. 

 6. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w dniu 22.04.2020 r. podpisał umowę partnerską o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

  Wartość projektu: 49 539,09 zł. Dofinansowanie :
  - 90 % ze środków EFRR w kwocie: 44 585,18 zł.
  - 10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 4 953,91 zł.

  W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny:
  1. lampy bakteriobójcze przepływowe – 10 szt.
  2. zamgławiacz – 2 szt.
  3. dozownik do dezynfekcji – 5 szt.
  4. termometr bezdotykowy – 25 zł.

 7. Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

  Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych.

  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu w dniu 28.05.2020 r. podpisał umowę partnerską o dofinansowanie projektu pn.: „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”.

  Wartość projektu: 406 343,19 zł.

  Dofinansowanie : 95 % ze środków EFS i ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 386 026,03 zł; 5% ze środków własnych w kwocie: 20 317,16 zł.

  W ramach projektu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu dokona zakupu środków ochrony osobistej, w tym m.in.: maseczki, rękawice, gogle ochronne, kombinezony, środki do dezynfekcji.

 8. Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
  Oś priorytetowa 6 „Solidarne społeczeństwo i  konkurencyjne kadry”.
  Działanie 6.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”.
  Poddziałanie  6.1.1  „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”.

  Realizator:
  Projekt realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Projekt przyjęty do dofinansowania w dniu 18 listopada 2020 r. uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 45/1931/20 w sprawie akceptacji założeń projektu. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”. Projekt realizowany w partnerstwie między Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (15 partnerów). Projekt dotyczy wsparcia podmiotów leczniczych w zakresie realizacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii wywołanej chorobą COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez przebudowę, adaptację i wyposażenie budynków szpitalnych w zakresie chorób zakaźnych. Osiągnięcie wskazanego celu przyczyni się do podniesienia jakości świadczenia usług medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi oraz stworzy, także pacjentom, wysoki komfort leczenia oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne.

  Dane finansowe:

  Lider i partnerzy:
  Koszt całkowity: 42 649 076,07 zł
  Koszty kwalifikowalne: 42 649 076,07 zł
  Kwota dofinansowania: 42 649 076,07 zł, w tym:
      • EFRR (90%): 38 384 168,46 zł
      • BP (10%): 4 264 907,61 zł
   
  Partner: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
  Koszt całkowity: 650 215,70 zł
  Kwota dofinansowania: 650 215,70 zł, w tym:
      • EFRR (90%): 585 194,13 zł
      • BP (10%) – 65 021,57 zł

  Data podpisania Umowy Partnerskiej:
  Umowa z dnia 21.04.2021 r.

  Okres kwalifikowalności wydatków:
  luty 2020 r. – sierpień 2022 r.

  Opis projektu:
  Projekt zakłada realizację 4 działań mających na celu zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych:
  Działanie nr 1: Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez szpitale.
  Działanie nr 2: Zakup sprzętu i wyposażenia niemedycznego przez szpitale.
  Działanie nr 3: Modernizacja i przebudowa szpitali.
  Działanie nr 4: Działania informacyjno-promocyjne.

  W ramach projektu Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zakupi sprzęt i aparaturę medyczną:
      • Aparat do EKG
      • Aparat do mierzenia ciśnienia wraz z wyposażeniem
      • Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji
      • Aparat USG
      • Defibrylator z wyposażeniem
      • Kardiomonitor przenośny
      • Łóżko wraz z materacem
      • Materace p/odleżynowe
      • Nebulizator
      • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa
      • Pulsoksymetr
      • Reduktor tlenowy
      • Ssak mobilny
      • Statoskop
      • Termometry do pomiaru temperatury ciała
      • Worki ambu wraz z wyposażeniem
      • Zestaw do intubacji
      • Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych wraz z wyposażeniem
      • Zestaw do tracheotomii przezskórnej
      • Zamgławiacz
      • Wirówka laboratoryjna
      • Zamrażarka laboratoryjna
      • Stacjonarna lampa bakteriobójcza
      • Sprzęt do dezynfekcji powierzchni np. sucha mgłą
      • Myjnie dezynfekcyjne
      • Konsole pielęgniarskie
      • Dozownik do płynów dezynfekcyjnych.

06-06-2022r.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" Szpital zrealizował mastępujące zakupy:

 • Łóżka wraz z materacem (w tym 4 szt. z elektryczną regulacją) 64 szt. 172.807,70 zł.
 • Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa wraz z wyposażeniem 2 szt. 5.724,00 zł.
 • Aparat USG 1 szt. 130.000,00 zł.
 • Myjnie dezynfekcyjne 2 szt. 75.435,60 zł.
 • Sprzęt do dezynfekcji powierzchni np. suchą mgłą 1 szt. 17.353,55 zł.
 • Zamgławiacz 1 szt. 17.353,55 zł.
 • Wirówka laboratoryjna 1 szt. 4.104,00 zł.
 • Stacjonarna lampa bakteriobójcza 10 szt. 9.926,10 zł.
 • Pulsoksymetr 20 szt. 1.600,00 zł.
 • Aparat do EKG 2 szt. 9.720,00 zł.
 • Materace p/odleżynowe 10 szt. 11.880,00 zł
 • Konsole pielęgniarskie 6 szt. 35.424,00 zł.

23-08-2023r.

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza informuje, iż w związku z realizacją projektu pn. "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II" Szpital zrealizował następujące zakupy:

 • Łóżko wraz z materacem  i szafką przyłóżkową – 24 szt.
 • Konsole pielęgniarskie – 6 szt.
 • Łóżko wraz z materacem  i szafką przyłóżkową – 35 szt.
 • Szafka przyłóżkowa – 64 szt.
 • Myjnie dezynfekcyjne – 2 szt.
 • Środki do dezynfekcji – kpl.
 • Środki do zamgławiania – kpl.
 • Samobieżna maszyna czyszcząca do powierzchni nawierzchni i szpitalnych – 1 szt.
 • Zamgławiacz – 1 szt.
 • Pojemniki na odpady i worki na odpady – kpl.

Zakończenie projektu przewidziano w grudniu 2023 r.

Zdjęcia części zakupionego asortymentu: 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 1/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5” nr RPKP.06.01.01-04-0080/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 2/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 3/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. „Tworzenie bazy pod Centrum Zdrowia Psychicznego – modernizacja budynku nr 5” nr RPKP.06.01.01-04-0080/17 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 4/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap II" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 5/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

 

Pytania:

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, zamgławiacza, dozowników do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 6/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Pytania do postępowania:

Pytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup dozowników do dezynfekcji oraz termometrów bezdotykowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 7/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na kombinezony barierowe pełne fartuchy barierowe, rękawice diagnostyczne nitrylowe, maseczki chirurgiczne II oraz maseczki FFP3 w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 8/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie maseczki medyczne
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - fartuchy i kombinezony
Wzór umowy

Pytania do postępowania:

Pytania nr 1
Pytania nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na rękawice diagnostyczne nitrylowe w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 9/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na kombinezony barierowe pełne, fartuchy barierowe, maseczki chirurgiczne II w ramach projektu pn. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID - 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 10/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Oświadczenie maseczki medyczne
Oświadczenie fartuchy i kombinezon
Informacja z otwarcia ofert
Wzór umowy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na zakup lamp bakteriobójczych przepływowych, umowa partnerska nr DZ-9024.20.11.433.27.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. w ramach projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 13/2020
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy
Pytania nr 1
Pytania nr 2
Pytania nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze dostawcy

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na dostawę 120 szt. krzeseł w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej RPKP.06.00.00 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania RPKP.06.01.00 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPKP.06.01.01-04-0002/21).

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 2/2022
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - formularz ofertowy
Wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konsoli pielęgniarskich realizowane w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 3/2022
Wzór umowy
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - ogłoszenie
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - oświadczenie
Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie zapytania ofertowego 3_2022

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 4/2022
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 4_2022_formularz_ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 4_2022_wzór_umowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 4_2022_oświadczenie
Odpowiedź na zapytanie nr 1

Informacja z otwarcia ofert 4_2022.pdf

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na demontaż istniejących szaf sieciowych, dostarczenie szaf zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia oraz ich montaż (5 szt.) wraz z instalacją wyposażenia wskazaną przez zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w ramach projektu pn.: „Budowa Kujawsko-Pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, Projekt nr RPKP.02.01.00-04-0002/17, uchwała nr 51/2375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 2 Cyfrowy Region działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Wydatek jest zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatków tabeli H3: „3.Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia – VAT 23%”. Ofertę należy złożyć do 07 lipca 2022 r., do godz. 10:00 w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekrateraiat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 5/2022
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 5_2022_formularz_ofertowy
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 5_2022_wzór_umowy
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 5_2022_oświadczenie

Pytania i odpowiedzi
Informacja z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty