Zapytanie ofertowe 3/2022 w ramach projektu "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zaprasza do składania ofert na wykonanie, dostawę i montaż konsoli pielęgniarskich realizowane w ramach projektu Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1.

Zapytanie ofertowe 2/2022 w ramach projektu „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu”

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na dostawę 120 szt. krzeseł w ramach projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im.

Zapytanie ofertowe 1/2022

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100)  przy ul. Sądowej 18 informuję, iż niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  W związku z tym wyżej wskazany podmiot zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: dostawę i wdrożenie wraz z dostępem do nowych wersji oraz świadczeniem usług serwisowych do aplikacji Koszty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Projekt unijny "Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II"

... Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu został włączony do grona partnerów projektu na mocy uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 16/575/21 z dnia 28.04.2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie akceptacji założeń projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 cz. 2”. ...

"Zadrzewienie terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap IV"

11.06.2021 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn. "Zadrzewienie terenu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu - etap IV". 

Zgodnie z umową na terenie Szpitala zostanie posadzonych ponad 400 szt. róży francuskiej. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 7 990,00 zł. z czego kwota dofinansowania stanowi 3 995,00 zł.

Strony