Konkurs ofert - garaże i miejsca garażowe

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza konkurs ofert

na wynajęcie garażu murowanego oraz miejsc garażowych
zlokalizowanych w Świeciu przy ul. Sądowej 18

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszych ofert na wynajem garaży i miejsc garażowych według wykazu stanowiącego załącznik – formularz ofertowy. 

Umowy w sprawie najmu garażu i miejsc garażowych zostaną podpisane na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku.

Oferent jest zobowiązany przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

1) można złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą jednej lub kilku pozycji formularza ofertowego;

2) oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym;

3) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do popisania oferty;

4) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

5) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

6) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Szpitala i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Szpitala, nazwy i adresu Oferenta oraz opisu

OFERTA KONKURSOWA
Nie otwierać przed 18.12.2023 r. godz. 11:00
oznaczenie sprawy GARAŻE / 2023

7) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Szpitala do dnia 18.12.2023 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2023 r. o godzinie 11:15 w Dziale Organizacyjno - Prawnym Szpitala.