Ogłoszenie z dnia 31-05-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm..)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży   – praca w oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży lub Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala, 
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 10.06.2022r.do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 10.06.2022r. o godz. 11:00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4664.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.07.2022r. do 31.12.2024r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.                                     

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB