Ogłoszenie z dnia 29-07-2021

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziałach psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii – praca w oddziale psychiatrii sadowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich.

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego (do oferty należy załączyć proponowany harmonogram świadczenia usług).
Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 13.08.2021 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert  w dniu 13.08.2021 r. o godz. 11:00

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów  poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4664.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 19.08.2021 r. do 31.12.2024 r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia  konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania   przyczyny lub przesunięcia  terminu składania ofert.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dyplom
- specjalizacje
- prawo wykonywania zawodu
- zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich z Izby lekarskiej
- zaświadczenie o REGON
- zaświadczenie NIP
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- umowa ubezpieczeniowa
- ofertę zawierającą proponowaną usługę medyczną, wymiar zatrudnienia (ilość godzin), oraz proponowany tygodniowy harmonogram czasu pracy (w przypadku pracy w oddziale) - druk na w/w usługi do pobrania w sekretariacie Szpitala
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawoduDokumenty składane w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta, a w razie wątpliwości powinny zostać okazane oryginały celem potwierdzenia przez Szpital. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy-.doc43 KB