Ogłoszenie z dnia 23-06-2022

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH
IM. DR JÓZEFA BEDNARZA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

REFERENTA


 


 

1. Nazwa i adres jednostki:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

ul. Sądowa 18

86-100 Świecie

2. Określenie stanowiska: Referent w Dziale Organizacyjno-Prawny.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,

 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

 • samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,

 • dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów
  z podmiotami zewnętrznymi,

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

 • inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

4. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie inwentaryzacji majątku, sporządzanie planów inwentaryzacyjnych, ustalanie wyników inwentaryzacji, prowadzenie sprawozdawczości związanej z przeprowadzanymi inwentaryzacjami,

 • prowadzenie polityki zakupowej, analiza rynku, przygotowywanie zapytań ofertowych, składanie zamówień, przyjmowanie/wydawanie zamówionych towarów,

 • pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek,

 • fakturowanie usług medycznych i niemedycznych,

 • obsługa sekretariatu (zastępstwo) w czasie nieobecności sekretarki,

 • inne prace administracyjno-biurowe.


 

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu,

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 • praca adminstracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie.

6. Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne w zakresie objętym wymaganiami,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

7. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 30.06.2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) na adres:

 

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

ul. Sądowa 18, 86-105 Świecie

REFERENT