Ogłoszenie z dnia 23-03-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych

Konkurs przeprowadzony jest zgodnie z ustawą o działalności leczniczej art. 49 ust. 1 pkt 2 i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Na podstawie art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 160 i 138)

Wymagania:

 1. Wymagane kwalifikacje kandydata:
 •  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse bądź rachunkowość;
 • udokumentowane co najmniej 5 lat pracy na stanowisku kierowniczym, zarządczym, preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku w podmiocie leczniczym;
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatów z obszaru ekonomii, finansów, audytu.

W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagane jest wykazywanie się wiedzą
i umiejętnościami związanymi z obejmowanym stanowiskiem, w tym w szczególności znajomością zagadnień objętych regulacją z zakresu przepisów właściwych dla podmiotów leczniczych.

 1. Wymagania dodatkowe:
 •  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
 • rozwinięte umiejętności interpersonalne kluczowe w pracy zespołowej oraz zdolność budowania i utrzymywania relacji na szczeblu zarządczym;
 • bardzo dobra organizacja pracy: samodzielność, inicjatywa, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu.
 1. Zakres obowiązków:
 • prowadzenie działalności finansowej Szpitala;
 • odpowiadanie za zgodną z obowiązującymi przepisami organizację, nadzór, koordynację i kontrolę pracy podległych komórek organizacyjnych;
 • odpowiadanie za ciągłość poprawnego funkcjonowania Szpitala pod względem technicznym w tym elektrycznym, hydraulicznym, stolarskim, ślusarskim i transportowym (sieć elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co, alarmowa, transport pacjentów);
 • odpowiadanie za czystość i porządek w oddziałach szpitalnych, pomieszczeniach administracyjno – biurowych oraz na terenie Szpitala (teren poza budynkami, drogi, chodniki, zieleń);
 • odpowiadanie za proces żywienia w Szpitalu dla potrzeb pacjentów, pracowników;
 • nadzór nad zaopatrzeniem podległych komórek w materiały i sprzęt umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie;
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem sprawozdawczości podległych komórek;
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów: wewnętrznych regulaminów, bhp, p-poż, tajemnicy służbowej, ustawy o ochronie danych osobowych, informacji niejawnych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • koncepcja rozwoju Szpitala w formie pisemnej lub cyfrowej;
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata, wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;
 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 • dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.
 1. Opis sposobu przygotowania oferty:
 • wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty;
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowana i spięte;
 • dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."
 1.  Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
 • wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 14.04.2021 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu) na adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18, 86-105 Świecie lub w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu.
 1. Informacja dotycząca udostępnienia materiałów:

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu oraz zakres obowiązków na wskazanym stanowisku kandydaci będą mogli uzyskać:

 • w formie elektronicznej po przesłaniu prośby na adres mailowy: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu:
 • oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
 • oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;
 • w dniach 15-16.04.2021 roku wybrani Kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne w dniach 19-23.04.2021 roku.
 1. Forma zatrudnienia:
 • umowa o pracę.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu , procesem rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO)informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia.
 4. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rekrutacji i zatrudnienia, co wynika z ww. ustawy. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w szczególnych przepisach prawa.