Ogłoszenie z dnia 22-08-2022

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Nazwa i adres jednostki:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18
86-100 Świecie

2. Określenie stanowiska: Inspektor w Dziale Organizacyjno-Prawnym.

3. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • staż na stanowisku związany z zamówieniami publicznymi (min. 6 miesięcy);
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy: Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych;
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • umiejętność samodzielnej pracy;
 • biegła obsługa komputera, w szczególności w zakresie pakietu Office;
 • umiejętności analitycznego myślenia, weryfikacja dokumentów i informacji;
 • umiejętność sporządzania pism z zachowaniem poprawności stylu, formy i treści;
 • predyspozycje: dokładność i sumienność w realizacji powierzonych zadań, zdyscyplinowanie, samodzielność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność za powierzone obowiązki.

4. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:

 • weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia;
 • prowadzenie postępowań w trybach ustawy Pzp;
 • tworzenie dokumentacji przetargowej;
 • sporządzanie umów w sprawach zamówień publicznych;
 • udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • archiwizacja dokumentacji;
 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie udzielania zamówień.

5. Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • ukończone studia podyplomowe z prawa zamówień publicznych oraz szkolenia podwyższające posiadane kwalifikacje.

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca w pełnym wymiarze czasu;
 • zatrudnione w ramach umowy o pracę;
 • praca adminstracyjno-biurowych przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie.

7. Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających  kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne w zakresie objętym wymaganiami;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 16.09.2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

9. Wynagrodzenie: 4350 zł brutto +  dodatek za wysługę lat w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy.