Ogłoszenie z dnia 21-10-2021

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza 
w Świeciu poszukuje kandydata na stanowisko: 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
z uprawnieniami do podjęcia zatrudnienia na tym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • dokumenty uprawniające do prowadzenia kancelarii ochrony informacji niejawnych,
  • udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu w/wym kancelarii;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji przez Szpital.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 29.10.2021r
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonywania pracy od 01.11.2021r. lub do uzgodnienia indywidualnego
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308363/364.( dział Kadr)
Pracodawca  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.