Ogłoszenie z dnia 21-06-2021

                                                                              
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: 
      
- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala;

- specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w  ramach dyżurów lekarskich;

- specjalistów  psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji;

- specjalistę  psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji; 

- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala;

- lekarz chorób  płuc – konsultant;
- lekarz dermatolog – konsultant;
- lekarz laryngolog - konsultant.

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego  w godzinach  ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 30.06.2021r.do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert  w dniu 30.06.2021r. o godz. 11:00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów  poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych. 
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4664.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.07.2021r. do 31.12.2024r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 do 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia  konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.                                     
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania   przyczyny lub przesunięcia  terminu składania ofert.