Ogłoszenie z dnia 16-09-2019

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
- lekarza w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub który podejmie specjalizację z psychiatrii
- lekarza specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta


Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych
indywidualnie według potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sadowej 18
do dnia 24.09.2019 r. do godziny 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 24.09.2019 r. o godzinie 11:00

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala
oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych około 6000.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie
listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni
od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany cza trwania umowy od 01.10.2019 r. do 31.12.2020 r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi
w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 do 15:00.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo
złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni
od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołnia konkursu bez podania
przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.