Ogłoszenie z dnia 15-10-2020

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH IM. DR JÓZEFA BEDNARZA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWSKO


 

REFERENTA

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu

  ul. Sądowa 18

  86-100 Świecie

 2. Określenie stanowiska: Referent , umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin w Dziale Organizacyjno – Prawnym.

 3. Wymagania niezbędne:

  - wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe,

  - umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

           - samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,

           - dobra organizacja pracy,

           -umiejętność pracy w zespole i umiejętność kształtowania kontaktów
           z podmiotami zewnętrznymi,

          - odporność na stres,

          - dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

 1. Wymagania dodatkowe:

  - znajomość zagadnień z zakresu tworzenia projektów, przygotowana wniosków
  o dofinansowanie, realizacja projektów z funduszy zewnętrznych,

  - ukończenie kursów/szkoleń z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków z Unii Europejskiej.

 2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:

         - wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych

           z Unii Europejskiej oraz krajowych,

         - opracowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów,

        - prowadzenie raportowania, monitoring i sprawozdawczość zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami

          wynikającymi z zawartych umów o dofinansowanie projektu,

          - przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych
           w ramach realizowanych projektów.

 1. Wymagane dokumenty:

  - CV,

  - list motywacyjny,

  - kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe i inne w zakresie objętym wymaganiami,

  - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

  - oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 2. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szpitala lub przesłać pocztą do dnia 14.11.2020r. na adres :

  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im J. Bednarza ul. Sadowa 18 86-100 Świecie.

 3. Pracodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami.