Ogłoszenie z dnia 14-11-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatu: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego przez:

  • Lekarz specjalista psychiatra – na stanowisko Kierownik CZP, Koordynator Oddziału psychiatrycznego dziennego (wskazane udokumentowane doświadczenie w pracy w CZP)
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii po 2 roku kształcenia – praca w poradni psychiatrycznej i/lub w leczeniu środowiskowym
  • Psychoterapeuta, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
  • Psycholog

Praca świadczona będzie w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. 
Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 21.11.2023r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 21.11.2023r. o godz. 12:00
   
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB