Ogłoszenie z dnia 14-11-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • Specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży – na stanowisko Koordynator Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 21.11.2022r.do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 21.11.2022r. o godz. 11:00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4600.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.01.2024r. do 31.12.2025r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji  umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.                                     

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania   przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB