Ogłoszenie z dnia 13-11-2023

 

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje osoby na stanowisko

Główny Specjalista ds. Kadr

w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Płac

                                                                              

  Wymagane kwalifikacje :

 • Wykształcenie wyższe: prawnicze, ekonomiczne , zarządzanie kadrami z doświadczeniem pracy w dziale personalnym pow. 350 osób.

Przykładowy zakres czynności:

 • Znajomość ogólnych wiadomości i zagadnień związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, naliczaniem wynagrodzeń z umowy o pracę, z umowy zlecenia o dzieło, Sporządzanie i prowadzenie rejestru umów kontraktowych, sporządzanie planów pracy.

 • Dobra znajomość obsługi komputera ( OpenOffice, Microsoft, Excel, PowerPoint), mile widziana znajomość obsługi programów: ENOVA, SZOI, SMK, SIR.

 • Umiejętność sporządzania sprawozdań do GUS, Ministerstwa Zdrowia.

 • Znajomość prowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Mieszkaniowych.

 • Prowadzenie korespondencji z Instytucjami Zewnętrznymi.

 • Sporządzanie oraz aktualizacja istniejących procedur i regulaminów kadrowych.

 • Sporządzanie dokumentów do ZUS na potrzeby emerytur i rent, świadczeń

rehabilitacyjnych .

Umiejętności

 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, skrupulatność, terminowość, komunikatywność, zaangażowanie.

 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania w sytuacjach stresowych pod presją czasu.

 •  

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny.

 • Dyplom ukończonych studiów wyższych( w tym licencjat)

 • Kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności, doświadczenie zawodowe.

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Oświadczenie o niekaralności.

 

Termin

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 22.11.2023 r. lub pocztą na adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu 86-100 ul. Sądowa 18.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty złożone po 22.11.2023r. nie będą rozpatrywane.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308363

Pracodawca  zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.