Ogłoszenie z dnia 11-02-2020

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert o charakterze ciągłym na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń pielęgnacyjno–zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, edukacji zdrowotnej w oddziałach przez pielęgniarki i pielęgniarzy wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej, którzy posiadają doświadczenie w zawodzie, prawo wykonywania zawodu, dyplom potwierdzający kwalifikacje, umowę ubezpieczenia , zezwolenie z OIPiP. Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.

Termin związania ofertą: niniejsza oferta jest ofertą o charakterze ciągłym, tj . podlega odnowieniu z upływem terminu składania ofert za poprzedni miesiąc kalendarzowy i pozostaje aktualna do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (termin składania ofert upływa z ostatnim dniem każdego miesiąca kalendarzowego), z tym zastrzeżeniem, że termin ważności pierwszej oferty upływa z dniem 29 luty 2020 r. i w tym dniu upływa termin składania ofert).

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18.

Termin rozstrzygnięcia konkursu to dziesiąty dzień miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym złożono oferty (w przypadku gdy termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na dzień wolny od pracy, rozstrzygnięcie nastąpi w pierwszym, następującym po nim dniu roboczym).

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych 4664.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy: do 31.12.2021r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15 .

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Pobierz:
formularz ofertowy.pdf
formularz ofertowy.doc