Ogłoszenie z dnia 10-09-2021

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza 
w Świeciu ogłasza konkurs na stanowisko: 

Kierownik Działu Personalnego (HR Manager)

Wymagania:
1) Wymagane kwalifikacje kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, ekonomia, zarządzanie kadrami);
 • preferowane co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego;
 • praktyczna znajomość prawa pracy oraz zasad rozliczania umów cywilnoprawnych;
 • umiejętność interpretacji i praktycznego stosowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • praktyczna znajomość procesów i narzędzi kadrowych;
 • znajomość programów kadrowo-płacowych typu: Płatnik, ENOVA, SZOI;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (m. in. pakietu MS Office);
 • preferowana dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy: samodzielność, inicjatywa, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • otwartość i komunikatywność połączona z wysoką kulturą osobistą;
 • umiejętność budowania dobrych relacji z innymi i proaktywne podejście;
 • zaangażowanie i wysoka determinacja w realizacji celów, inicjatywa w realizacji zadań;

2) Przykładowy zakres czynności:

 •  współtworzenie i realizacja strategii w obszarze kadrowym;
 •  sporządzanie i administrowanie dokumentacją pracowniczą związaną ze stosunkiem pracy oraz innymi formami zatrudnienia (m.in. prowadzenie akt osobowych, tworzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniem stosunku pracy, przygotowywanie opisów stanowisk pracy, wprowadzanie danych do systemu informatycznego);
 •  bieżąca obsługa kadrowa pracowników (m.in. ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych, ewidencja zwolnień lekarskich, rozliczanie czasu pracy, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, badania lekarskie i szkolenia BHP, sporządzanie sprawozdań do GUS i PFRON, prowadzenie ZFŚS, doradztwo i wsparcie pracowników w zakresie zagadnień kadrowych);
 • bieżące wsparcie kadry kierowniczej w procesie zarządzania i komunikacji wewnętrznej;
 • promowanie dobrych praktyk dotyczących zarządzania kadrami i współtworzenie kultury organizacyjnej;
 • sporządzanie oraz aktualizacja istniejących procedur kadrowych oraz regulaminów;
 • wsparcie przy sporządzaniu dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz naliczaniu wynagrodzeń i sporządzaniu list płac;
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz z zakresu polityki i administracji kadrowej;
 • bieżąca współpraca z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala.

3) Wymagane dokumenty:

 • opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej (CV);
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata, wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
 • oświadczenie o braku zakazu zajmowania stanowiska kierowniczego;
 • oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

4) Opis sposobu przygotowania oferty:

 •  wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty;
 •  w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego;
 • zaleca się, aby wszystkie dokumenty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowana i spięte;
 • dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))."

5) Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 • wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 27.09.2021 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu oferty do Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu) na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18, 86-105 Świecie

lub w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu.

6) Informacja dotycząca udostępnienia materiałów:
Materiały informacyjne o stanie prawnym i organizacyjnym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu oraz zakres obowiązków na wskazanym stanowisku kandydaci będą mogli uzyskać:

 •   w formie elektronicznej po przesłaniu prośby na adres mailowy: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl

7) Rozstrzygnięcie konkursu:

 • oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane;
 • oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego;
 • w dniach 30.09-01.10.2021 roku wybrani Kandydaci będą powiadomieni telefonicznie o dacie i godzinie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Komisja Konkursowa przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne w dniach 04-08.10.2021 r.

8) Forma zatrudnienia:

 • umowa o pracę.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonym przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu , procesem rekrutacji, zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO)informuję, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie, tel.: 52 33 08 300, e-mail: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub za pośrednictwem poczty e-mail: odo@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl.
 3.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia.
 4.  Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie organom i pracownikom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, w szczególności z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 6.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rekrutacji i zatrudnienia, co wynika z ww. ustawy. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy.
 7.  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8.  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w szczególnych przepisach prawa.