Ogłoszenie z dnia 08-05-2019

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
  • specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
  • specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
  • pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni. Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18, do dnia 20.05.2019r. do godz. 10.00. Termin otwarcia ofert w dniu 20.05.2019r. o godz. 11.00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 6000.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.06.2019 do 31.12.2020r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.