Ogłoszenie z dnia 07-11-2022

Dyrekcja

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu

poszukuje kandydatów na 2 stanowiska:

 

Pracownik socjalny -

praca w Nadwiślańskim Centrum Zdrowia Psychicznego „EMPATIA”

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- cv i list motywacyjny,

- dyplom ukończonej szkoły średniej lub ukończonych studiów wyższych , lub studiów podyplomowych o profilu:

praca socjalna, pedagogika, socjologia, pedagogika specjalna, politologia,psychologia, nauka o rodzinie,polityka społeczna.

 

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę lub umowę kontraktową.

 

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 18.11.2022r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin wykonywania pracy od dnia 01.12.2022r. lub termin do uzgodnienia.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308302/ 363.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.