Ogłoszenie z dnia 07-04-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86- 100 Świecie ogłasza konkurs na stanowiska:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego I/IC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego II/IIC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIA/IIIAC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IIIB/IIIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego IV/IVC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego V
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego XIB/XIBC
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym  Stopniu Zabezpieczenia - IXA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXB  
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - IXC 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrycznego i Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia X/XA
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych- XIA 
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym  Zabezpieczeniu dla Dorosłych – XIII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Leczenia Zespołów Abstynencyjnych po Substancjach Psychoaktywnych - XIV
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży VII
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu XVI

 Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U z 2021r. poz.430).

I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, ul. Sadowa 18, 86-100 Świecie

II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:
Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu,  po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Szpitala  ( nr tel.52 3308305). 

III. Stanowisko objęte konkursem:
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału... Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu 

IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:
1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011.151. poz. 896 z poźn. zm.).

2. Wymagane dokumenty: 
Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U z 2021r. poz.430).tj.

a) podanie o przyjęcie  na stanowisko objęte konkursem,
b)dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo, 
c) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
d) inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, 
e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata: na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

V. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych  kopertach osobiście w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać pocztą na adres:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Józefa Bednarza w Świeciu ul. Sadowa 18, 86-100 Świecie.

Oferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie do dnia 17.04.2023r. do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do sekretariatu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu).
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail do kontaktu  a także adnotację o treści: 
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału..................(należy wpisać nazwę oddziału) Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr Józefa Bednarza w Świeciu. 

VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
a) Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert. 
b) Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  Wojewódzki Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J Bednarza w Świeciu 
c) Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego do 7.05.2023r.
d) O terminie i miejscu przeprowadzenia przez komisję konkursową indywidualnej rozmowy z kandydatem, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

Formularz ofertowy: