Ogłoszenie z dnia 06-06-2019

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

- specjalistów psychiatrii, psychiatrów, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,
- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala i poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
- specjalista psychiatrii, lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,
- pielęgniarki - praca w oddziałach szpitala


Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego.
Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18, do dnia 24.06.2019r. do godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert w dniu 24.06.2019r. o godz. 11.00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 6000.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.07.2019 do 31.12.2020r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15.
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- dyplom
- specjalizacje
- prawo wykonywania zawodu
- zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich z Izby lekarskiej
- zaświadczenie o REGON
- zaświadczenie NIP
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
- umowa ubezpieczeniowa
- ofertę zawierającą proponowaną usługę medyczną, wymiar zatrudnienia ( ilość godzin), oraz proponowany tygodniowy harmonogram czasu pracy( w przypadku pracy w oddziale)- druk na w/w usługi do pobrania w sekretariacie Szpitala
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia
- zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania zawodu

Dokumenty składane w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta, a w razie wątpliwości powinny zostać okazane oryginały celem potwierdzenia przez Szpital. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy.doc40.5 KB