Ogłoszenie z dnia 04-08-2020 r.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydata na stanowisko:

- pracownik biurowy.

 

Wymagania :

- Wykształcenie średnie lub wyższe.

- Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość.

- Umiejętność czynnego słuchania, analizowania i przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły.

- Umiejętność pracy w zespole.

- Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu.

- Obsługa komputera

- Znajomość ogólnych wiadomości i zagadnień związanych z funduszami unijnymi.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny.

  • Dyplom ukończonych studiów lub szkoły średniej.

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

- Kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności.

 

Termin

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w Sekretariacie Szpitala do dnia 14.08.2020 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 33 08 388 lub (0-52) 33 08 363

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dokumenty dostarczone przez kandydatów po zakończeniu procesu rekrutacyjnego dostępne będą do odbioru w ciągu trzech mieisęcy w Dziale Kadr, następnie zostaną zniszczone.

O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.