Ogłoszenie z dnia 04-07-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  
przez:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach Szpitala lub/i w Centrum Zdrowia Psychicznego

Praca świadczona będzie w godzinach ustalonych indywidualnie wg. potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 12.07.2023r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert w dniu 12.07.2023r. o godz. 11:00
   
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od ozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.08.2023r. do 31.12.2024r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB