Ogłoszenie z dnia 04-03-2022

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu
ul. Sądowa 18, 86- 100 Świecie

ogłasza konkurs na stanowisko 

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa
Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą ( Dz. U z 2021 r. poz. 430 ) .


I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie

II. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego:

Każdemu kandydatowi zgłaszającemu się do konkursu udostępnia się do wglądu jednakowe dla wszystkich kandydatów materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym , Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie Szpitala ( nr tel.52 3308305).

III. Stanowisko objęte konkursem:

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu

IV. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1. Wymagania podstawowe (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2011 nr 151 poz. 896):

a) Tytuł zawodowy lekarza.

b) Tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny.

c) 8 lat pracy w zawodzie.

2. Wymagane dokumenty:

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,

2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska w tym: dyplom ukończenia studiów lekarskich, prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dyplom specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinie medycyny, dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w podmiotach leczniczych. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów,

3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,

4.inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata , potwierdzające co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,

5. koncepcja pracy na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu (- prezentacja ustna do 15 minut ),

6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

7. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa,

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć do nich również ich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.

V. Miejsce i termin składania wymaganych od kandydatów dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w ciągu 10 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Dyrektora Szpitala lub przesłać pocztą na adres:

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu ul. Sądowa 18 , 86-100 Świecie

w następujący sposób : na kopercie z adresem Szpitala kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko ,adres i nr telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści „ NIE OTWIERAĆ” i z dopiskiem” Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu . Wewnątrz koperty należy umieścić:

- ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, nr telefonu oraz adresem mailowym,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.

VI. Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

a. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 30 dni od dnia, w którym upływa termin zgłaszania ofert.

b. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dra Józefa Bednarza w Świeciu

c. Planowany termin zakończenia postępowania konkursowego do 7 kwietnia 2022 r.

d. O terminie i miejscu przeprowadzenia przez komisję konkursową indywidualnej rozmowy z kandydatem, kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.