Ogłoszenie z dnia 04-01-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza 
ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

referenta
w Dziale Organizacyjno - Prawnym

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie, wyższe,
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,
- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz kształtowania kontaktów z podmiotami zewnętrznymi,
- umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres,
- inicjatywa, dyspozycyjność, kreatywność i zaangażowanie.

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:
- prowadzenie inwentaryzacji majątku, sporządzanie planów inwentaryzacyjnych, ustalanie wyników inwentaryzacji, prowadzenie sprawozdawczości związanej z przeprowadzanymi inwentaryzacjami,
- prowadzenie polityki zakupowej, analiza rynku, przygotowywanie zapytań ofertowych, składanie zamówień, przyjmowanie/wydawanie zamówionych towarów,
- pobieranie i terminowe rozliczanie zaliczek,
- fakturowanie usług medycznych i niemedycznych,
- obsługa sekretariatu (zastępstwo) w czasie nieobecności sekretarki,
- inne prace administracyjno-biurowe.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu,
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- praca adminstracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym pow. 4 godz. dziennie.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectwo szkolne, dyplom, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 21.01.2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) na adres:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu do godz.15:00.