Ogłoszenie z dnia 02-08-2019

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu poszukuje kandydatów na stanowisko:
- lekarz rezydent, w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub który podejmie specjalizację z psychiatrii


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV i list motywacyjny,
- dyplom ukończonych studiów wyższych, prawo wykonywania zawodu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala do dnia 30.08.2019 r.
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje termin stempla pocztowego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin wykonania pracy od dnia 01.09.2019 r. lub termin do uzgodnienia.
Wynagrodzenie zgodnie ze stawkami specjalizacyjnymi oraz dodatek Szpitalny 1500 pln/miesiąc. Blizszych informacji mozna uzyskać pod numerem telefonu: 52 33 08 302 / 363
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.