Ogłoszenie z dnia 01-12-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego I /IC

 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego II/IIC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III A/III AC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego III B/IIIBC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego IV /IVC
 • Koordynatora Oddziałów Psychiatrycznego XIB /XIBC
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczeniu - IXC - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału Psychiatrycznego X/XA Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynator Oddziału Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Stopniu Zabezpieczenia - XIII - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w opiniowaniu sądowo - psychiatrycznym osób internowanych z zastosowaniem skali HCR 20
 • Koordynatora Oddziału leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych XIA - lekarz specjalista psychiatra z udokumentowanym doświadczeniem w leczeniu alkoholowych zespołów abstynencyjnych

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 13.12.2022r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 13.12.2022r. o godz. 12:00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu, wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu, lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi  w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania. 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy-.doc43 KB