Oferta z dnia 20.12.2022r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na stanowiskach:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala lub / i w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • Specjalista Psychoterapeuta lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziałach  szpitala lub / i w Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • Psycholog (z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej) – praca w oddziałach szpitala.

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala, przy ul. Sądowej 18, 86-100 Świecie do dnia 28.12.2022r. do godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert w dniu 28.12.2022r. o godz. 11:00


Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.01.2023r. do 31.12.2024r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia  konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB