Oferta pracy z dnia 24-05-2023

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO na terenie powiatów: świeckiego, chełmińskiego i tucholskiego przez:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii (po 2 roku kształcenia)  
  • Psychoterapeutów, lub osoby ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty
  • Psycholog
  • Asystent Zdrowienia

Praca świadczona będzie w godzinach ustalonych indywidualnie wg. potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 06.06.2023r. do godz. 10:00. 
Termin otwarcia ofert w dniu 06.06.2023r. o godz. 11:00.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.07.2023r. do 31.12.2024r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 do 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon Formularz ofertowy43 KB