Zapytanie ofertowe 11/2020

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza, z siedzibą w Świeciu (86-100) przy ul. Sądowej 18 działając na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: dostawę licencji (bezterminowych i terminowych) oraz wdrożenie, rozumiane jako instalacja i konfiguracja, oprogramowania HIS i LIS oraz przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników spełniającego wymagania opisu funkcjonalnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Więcej informacji:

Zapytanie ofertowe 11/2020
Załącznik nr 1: Wymagania ogólne
Załącznik nr 2: Opis funkcjonalny systemu HIS i LIS
Załącznik nr 3: Formularz ofertowy
Załącznik nr 4: Wzór umowy

Pytania do postępowania:

Pytania nr 1

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert
Unieważnienie