Zaproszenie do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji"

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza zaprasza do składania ofert na: "Dostawa i montaż projektora i ekranu do projekcji" w ramach  projektu pn. „Przebudowa i remont świetlicy do rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPKP.06.01.01-04-0002/21). 

Wszelkie informacje dotyczące ogłoszenia wraz z załącznikami znajdują się w poniższym linku:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/121928