Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż środka trwałego zgodnie z poniższym wykazem:

lp Środek trwały ilość
1 Tokarnia elektryczna 1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu pobranym ze strony internetowej Szpitala stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Przetarg na sprzedaż środka trwałego” w Sekretariacie Szpitala w Świeciu przy ulicy Sądowej 18 w terminie do dnia 22.06.2023 r. do godz. 12:00.
2. Cena wywoławcza wynosi 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) i jest to kwota minimalna sprzedaży tokarni elektrycznej.

Oferta pisemna powinna zawierać:

A. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta;
B. Określenie kupowanego majątku trwałego z podaniem jego nazwy;
C. Oferowaną cenę;
D. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu;

3. Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Szpitala w Świeciu, ul. Sądowa 18 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panem Jarosławem Drewa, tel. kontaktowy: 502 216 371
4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23.06.2023 r. o godz.12:10 w Sali konferencyjnej Szpitala.
5. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania.
6. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:
a. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu
b. Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
7. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia
8. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca.
9. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte w przedmiocie przetargu.
10. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na podpisanie umowy kupna-sprzedaży z wybranym oferentem lub na każdym etapie postępowania rezygnacji z jej podpisania.
12. Demontaż i transport tokarni elektrycznej kupujący organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.
13. Kupujący zobowiązuje się do odbioru tokarni elektrycznej nie później niż 30 dni od podpisania umowy.