Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych - Karetka Transportowa oraz samochód dostawczy

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż środków trwałych
zgodnie z poniższym wykazem:

lp Środek trwały ilość
1. Pojazd - Karetka transportowa Volkswagen LT  1
2. Pojazd - Samochód dostawczy Intrall Lublin 1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu pobranym ze strony internetowej Sprzedającego stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Przetarg na sprzedaż środka trwałego” w Sekretariacie Szpitala
w Świeciu przy ulicy Sądowej 18 w terminie do dnia 03.04.2024 r. do godz. 12:00

2. Cena wywoławcza wynosi:

  • Pojazd – Karetka transportowa Volkswagen LT – 8.720,00 zł brutto,
  • Pojazd – Samochód dostawczy Intrall Lublin – 9.200,00 zł brutto,

i jest to kwota minimalna sprzedaży.

Oferta pisemna powinna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
- Określenie kupowanego majątku trwałego z podaniem jego nazwy,
- Oferowaną cenę,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

1. Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie Sprzedającego w Świeciu, ul. Sądowa 18 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panią Iwoną Jackowską, tel. kontaktowy: 502 050 957.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 03.04.2024 r.
o godz.12:10 w Dziale organizacyjno – prawnym Sprzedającego.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

4. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

          a. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

          b. Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

          c. Oferowana cena zakupu jest niższa niż cena minimalna sprzedaży.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca.

7. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte w przedmiocie przetargu.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na podpisanie umowy kupna-sprzedaży z wybranym oferentem lub na każdym etapie postępowania rezygnacji z jej podpisania.

10. Odbiór i transport środka trwałego kupujący organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Kupujący zobowiązuje się do odbioru środka trwałego nie później niż 30 dni od podpisania umowy.

12. Organizator przetargu w przypadku odmówienia podpisania umowy w okresie związania ofertą przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą, wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.

13. Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków trwałych odbył się 8 grudnia 2023 roku i zakończył się wynikiem negatywnym..

Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Opis techniczny środków trwałych
3. Wzór umowy
4. Protokół zdawczo-odbiorczy