Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego - Aparat RTG

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż środka trwałego  zgodnie z poniższym wykazem:

lp Środek trwały ilość
1. Aparat RTG z instalacją podłogową model AGFA DX – D 400 wraz z System Radiografii Pośredniej CR  1

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty na formularzu pobranym ze strony internetowej sprzedającego stanowiącym załącznik nr 1 ogłoszenia, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Przetarg na sprzedaż środka trwałego” w Sekretariacie Szpitala w Świeciu przy ulicy Sądowej 18 w terminie do dnia 15.03.2024 r. do godz. 12:00.

2. Cena wywoławcza za Aparat RTG z instalacją podłogową model AGFA DX – D 400 wraz z Systemem Radiografii Pośredniej CR – 118.333,00 zł brutto i jest to kwota minimalna sprzedaży.

Oferta pisemna powinna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmy) i siedzibę oferenta,
- Określenie kupowanego majątku trwałego z podaniem jego nazwy,
- Oferowaną cenę,
- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu,

1. Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego – Pracownia RTG w Świeciu, ul. Sądowa 18 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Panią Aleksandrą Graczyk, tel. kontaktowy: 52 33 08 358.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 15.03.2024 r. o godz. 12:10 w Dziale organizacyjno – prawnym sprzedającego.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.

4. Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

a. Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
b. Nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje po zapłaceniu ceny nabycia.

6. Wszelkie koszty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi Nabywca.

7. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte w przedmiocie przetargu.

8.Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.

9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu na podpisanie umowy kupna-sprzedaży z wybranym oferentem lub na każdym etapie postępowania rezygnacji z jej podpisania.

10. Odbiór i transport środka trwałego kupujący organizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

11. Kupujący zobowiązuje się do odbioru środka trwałego nie później niż 30 dni od podpisania umowy.

12. Organizator przetargu w przypadku odmówienia podpisania umowy w okresie związania przez oferenta z najkorzystniejszą ofertą wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zbyciu - wersja do wydruku
2. Formularz ofertowy
3. Opis techniczny środka trwałego
4. Wzór umowy
5. Protokół zdawczo - odbiorczy