Konkurs ofert - garaże i miejsca garażowe

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu

ogłasza konkurs ofert

na wynajęcie garażu murowanego oraz miejsc garażowych

zlokalizowanych w Świeciu przy ul. Sądowej 18

 

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszych ofert na wynajem garaży i miejsc garażowych według wykazu stanowiącego załącznik – formularz ofertowy.

Umowy w sprawie najmu garażu i miejsc garażowych zostaną podpisane na okres do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Oferent jest zobowiązany przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

1) można złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą jednej lub kilku pozycji formularza ofertowego;

2) oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym;

3) oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do popisania oferty;

4) wszelkie pełnomocnictwa, dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

5) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

6) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Szpitala i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Szpitala, nazwy i adresu Oferenta oraz opisu

 

OFERTA KONKURSOWA

Nie otwierać przed 23.12.2019 r. godz. 11:00

oznaczenie sprawy GARAŻE / 2019

7) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać.

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w sekretariacie Szpitala do dnia 23.12.2019 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2019 r. o godzinie 11:15 w sali konferencyjnej Szpitala.

 

Pliki do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursu ofertowego

2. Formularz ofertowy

 

Pliki do pobrania: