Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

Przy Rzeczniku Praw Pacjenta, rozpoczął swoją działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Zapewni on prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, o świadczenie mogą ubiegać się członkowie jego rodziny.

Więcej informacji na stronie Podstawowe informacje - Rzecznik Praw Pacjenta - Portal Gov.pl (www.gov.pl).