Zatrudnimy specjalistów 23-10-2020

 

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

 

- specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży, lekarzy w trakcie specjalizacji z

psychiatrii dzieci i młodzieży - praca w oddziałach szpitala , poradni Zdrowia

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży lub dyżurach lekarskich,

- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w

oddziałach szpitala,

- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w

Poradni Zdrowia Psychicznego,

- specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca

w ramach dyżurów lekarskich,

- specjalistów psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,

- specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,

- specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

- specjalistę pediatrii - lekarza konsultanta,

 

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych

indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 5.11.2020r. do godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert w dniu 5.11.2020r. o godz. 11:00

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4664.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 06.11.2020r. do 31.12.2024r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15 .

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

 

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.