Ogłoszenie z dnia 24-04-2023

Nadwiślańskie Centrum Zdrowia Psychicznego EMPATIA obejmujących opieką mieszkańców powiatów: chełmińskiego, świeckiego i tucholskiego w związku z dynamicznym rozwojem, ogłasza nabór na następujące stanowiska pracy:

  • lekarz specjalista psychiatrii lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii ,miejsce świadczenia pracy Tuchola,
  • psycholog, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
  • pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
  • pracownik socjalny z kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej ,miejsce świadczenia pracy Tuchola
  • asystent zdrowienia z certyfikatem uzyskanym poprzez odbycie szkolenia w instytucji objętej projektem europejskim EX-IN „Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”, miejsce świadczenia pracy Tuchola, Chełmno, Świecie,
  • terapeuta środowiskowy z certyfikatem ukończenia szkolenia z zakresu terapii środowiskowej określonym w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, miejsce świadczenia pracy Tuchola,
  • Koordynator punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego w Tucholi, wymagania: co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku związanym z koordynowaniem pracą zespołu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV i list motywacyjny.
  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe + prawo wykonywania zawodu do odpowiedniej oferty,
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu  86-100  ul. Sądowa 18 lub przesłać na adres jak wyżej do dnia 03.05.2023 r..
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Przewidywany termin zatrudnienia na umowę o pracę w miesiącu maju lub inna forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-52) 3308302/363
Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.