Ogłoszenie z dnia 21-01-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza 
ogłasza nabór na wolne stanowisko: 

Księgowa / księgowy
w Dziale Księgowości

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne,
- znajomość ustawy o rachunkowości,
- co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku księgowego przy prowadzeniu pełnej księgowości,
- umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi systemów księgowo-finansowych  (dodatkowym autem będzie znajomość oprogramowania ENOVA),
- samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność i skrupulatność, systematyczność,
- dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole oraz nastawienia na współpracę.

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie m.in.:
- kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
- rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i regulacjami wewnętrznymi,
- obsługa systemów bankowości elektronicznej,
- wystawianie  dokumentów związanych z refundacjami, obciążeniami itd.,
- księgowanie dokumentów dotyczących delegacji służbowych,
- windykacja kwot należnych,
- prowadzenie ewidencji w kasie szpitalnej, w kasie i bankowości elektronicznej depozytów pacjentów, rozliczenia związane z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych  oraz  prowadzenie  Zakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- inne prace administracyjno-biurowe.

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca w pełnym wymiarze czasu,
- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- praca adminstracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, świadectwo szkolne, dyplom, ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe.
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą do dnia 04.02.2022 roku (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) na adres:
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie lub w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu do godz.15:00.