Ogłoszenie z dnia 20-09-2022

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w oddziałach szpitala,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w ramach dyżurów lekarskich,
  • Lekarzy specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii - praca w Centrum Poradni Zdrowia Psychicznego,
  • Psychoterapeuta – praca w Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • Psycholog – praca w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym oraz leczeniu środowiskowym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • Lekarza psychiatrę dzieci i młodzieży lub w trakcie specjalizacji – praca w oddziale szpitalnym i/lub w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży.

​Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.

Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 26.09.2022r. do godz. 10,00.

Termin otwarcia ofert w dniu 26.09.2022r. o godz. 11:00.

Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 10000.

O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.

Proponowany czas trwania umowy od 01.10.2022r. do 31.12.2024r.

Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8 – 15 .

Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.

 

Formularz ofertowy: 
ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy-.doc43 KB