Ogłoszenie z dnia 15-10-2020

 

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr. Józefa Bednarza w Świeciu

Ogłasza nabór na stanowisko

Głównego Księgowego


 

Wymiar etatu: pełen etat

Zatrudnienie : na umowę o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ul. Sadowa 18.

Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien  spełniać wymagania zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20.07.2011r.( Dz.U. nr 151,poz 896).

1)posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe minimum 5 lat w służbach finansowo-księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu lub zastępcy kierownika działu;

2)posiada obywatelstwo polskie;

3)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

4)nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego musi posiadać wiedzę z zakresu:

3) znajomość ustawy o działalności leczniczej,

4) znajomość ustawy o rachunkowości,

5) znajomość ustawy o finansach publicznych,

6) znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) znajomość ustaw regulujących kwestie podatkowe,

8) umiejętność obsługi komputera w zakresie aplikacji MS OFFICE ,Excel oraz programu finansowo – księgowego,

9) umiejętność zarządzania pracą zespołu.

 

Wymagania preferowane:

1) zdolność analitycznego myślenia,

2) dokładność, rzetelność ,systematyczność, odporność na sytuacje stresowe,

3) wysoka kultura osobista.

9) nieposzlakowana opinia,

 

Ogólny zakres obowiązków:

1. Prowadzenie rachunkowości szpitala ba zasadach określonych w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o finansach publicznych oraz zgodnie z przepisami podatkowymi (odpowiedzialność za politykę rachunkowości, polan kont oraz procedury księgowo – podatkowe), w tym między innymi:

a) nadzór i kontrola nad prawidłowością prowadzenia ksiąg rachunkowych, obiegiem

dokumentów księgowych, terminowością regulowania zobowiązań finansowych,

b) odpowiedzialność za zgodność operacji gospodarczych i finansowych z planem

finansowym szpitala,

c) kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Kierowanie pracą działu księgowego oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad podległymi pracownikami.


 

3. Sporządzanie rzetelnie i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.

4. Opracowywanie planów budżetowych jednostki.

5. Opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Szpitala dotyczących spraw

ekonomiczno-finansowych i księgowych.

6. Rzetelne i terminowe wykonywanie wszelkich sprawozdań finansowych.

7. Kontrola dokumentów księgowych wchodzących i wychodzących (faktury, rachunki,

itp.) pod względem ich prawidłowości i rzetelności wykonania.

8. Nadzór nad dokumentacją rozliczeń z bankami, ZUS, US i innymi instytucjami.

9. Ewidencjonowanie pod względem księgowym przyjęcia i wydawania środków

trwałych.

10. Nadzorowanie wykonywanych inwentaryzacji i wybrakowanych środków trwałych.

11. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.


 

Kandydat powinien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. List motywacyjny;

  2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

  3. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska;

  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

  5. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  8. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata – kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, poświadczenie może być dokonane przez samego kandydata;

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: Oferta na stanowisko Głównego Księgowego” Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. J.Bednarza w Świeciu w Sekretariacie przy ul. Sądowej 18 lub przesłać na adres Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im J. Bednarza ul. Sądowa 18 86-100 Świecie woj. kujawsko-pomorskie , w terminie do 15 listopada 2020 r.

Pracodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.