Ogłoszenie z dnia 15-07-2020 r.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr J. Bednarza w Świeciu zamieszcza ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne niżej podanej treści:
Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz przepisu art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)w związku z art.26 ust.4 ustawy o działalności leczniczej.
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:
     
    - specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w oddziałach szpitala,

    - specjalistów psychiatrii lub lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w Poradni Zdrowia Psychicznego,

    - specjalistów psychiatrii lub  lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii – praca w ramach dyżurów lekarskich,

    - specjalistów psychoterapii lub w trakcie procesu certyfikacji,

    - specjalistę psychoterapii uzależnień lub w trakcie procesu certyfikacji,

    - specjalistę psychiatrii – praca w Izbie Przyjęć Szpitala.

Praca świadczona będzie w siedzibie Zamawiającego w godzinach ustalonych indywidualnie wg potrzeb Zamawiającego. Termin związania ofertą 30 dni.
Oferty należy składać w Sekretariacie Szpitala w Świeciu (86-100), przy ul. Sądowej 18. do dnia 28.07.2020 r. do godz. 10:00.
Termin otwarcia ofert  w dniu 28.07.2020 r. o godz. 11:00
Udzielanie świadczeń obejmuje pacjentów poradni, izby przyjęć i oddziałów szpitala oraz pracowni specjalistycznych.
Szacunkowa liczba ubezpieczonych ok. 4664.
O rozstrzygnięciu konkursu (jego wynikach) oferenci zostaną powiadomieni indywidualnie listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu wysłanym w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia konkursu lub osobiście za pokwitowaniem odbioru w sekretariacie Szpitala.
Proponowany czas trwania umowy od 01.08.2020r. do 31.12.2024r.
Oferent może zapoznać się z szczegółowymi warunkami i materiałami informacyjnymi w sekretariacie Szpitala w godzinach od 8:00 – 15:00.      
Oferentowi w toku postępowania konkursowego (przed jego rozstrzygnięciem) przysługuje prawo złożenia do komisji umotywowanego protestu w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Od rozstrzygnięcia konkursu oferent może złożyć do Dyrektora Szpitala, w terminie 7 dni od otrzymania listownego zawiadomienia o wyniku konkursu, odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia postępowania.                                     
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert.